หน้าแรก         เข้าสู่ระบบ         สร้างข้อมูล        ปรับปรุงข้อมูล        รายงานผล         ตั้งค่าระบบ
 
   

โปรแกรมตารางปฏิบัติงานอัจฉริยะสำหรับโรงพยาบาล

Smart Hospital Schedule

โดย เภสัชกรชาญวิทย์ ตันติภัทราศิลป์

รุ่นพัฒนา 1.09 - 02/11/2007

 

 

เวลาเป็นสิ่งมีค่า ควรใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติของโปรแกรม

 • สามารถบันทึกการปฏิบัติงานได้ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 • สามารถพิมพ์รายงานการปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติหลังจากที่กรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้้องและครบถ้วน
 • สามารถตรวจสอบความผิดพลาดจากการลงข้อมูลการปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถคำนวณค่าและจำนวณต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

ขั้นตอนการใช้งาน

 • เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผู้ใช้งานของท่าน
 • ทำการตั้งค่าระบบของท่านโดยเลือกที่ ปรับปรุงข้อมูลบุคคล หรือผ่านเมนู ตั้งค่าระบบ
 • ดำเนินการสร้างข้อมูลการปฏิบัติงานของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • เมื่อตั้งค่าระบบของท่านเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างข้อมูลที่เมนู สร้างข้อมูล
 • หากต้องการแก้ไขปรับปรุง หรือดูข้อมูลของท่าน ไปที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล
 • สามารถเลือกดูตารางการปฏิบัติงานได้ที่เมนู รายงานผล

ข้อควรระวังที่สำคัญ

 • โปรดตั้งค่าระบบของท่านให้ถูกต้องและสมบูรณ์ หากท่านตั้งค่าผิดพลาดจะทำให้การประมวลผลผิดพลาดเช่นกัน
 • โปรดตรวจสอบความถูกต้องของวัน เดือน ปี ให้เรียบร้อยก่อนทำการสร้างข้อมูล
 • ไม่ควรแก้ไขค่าต่างๆด้วยตนเอง หากไม่แน่ใจ